Algemene voorwaarden stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort

Artikel 1. Inleiding

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De stichting: de stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort.
b. De overeenkomst: de overeenkomst die tussen stichting en donateur tot stand komt bestaat uit een jaarlijkse donatie van €20,- (of hoger) die donateur aan stichting geeft.
c. De donateur: iedere (rechts) persoon die bij stichting een lidmaatschap aangaat zoals omschreven in artikel 1b.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand na een donatie van €20,- (of hoger) in een kalenderjaar van donateur aan stichting.
2.2 De overeenkomst houdt in dat donateur zich als ‘vriend’ aan stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort verbindt en daarmee aan de synagoge van Amersfoort.
2.3 Donateur spreekt met het aangaan van de overeenkomst uit voornemens te zijn een donatie van €20,- per kalenderjaar te doen aan stichting. Donateur bepaalt zelf of in een kalenderjaar naar beneden of boven wordt afgeweken van dit bedrag.
2.4 Stichting is verplicht de binnengekomen donaties te besteden in lijn met de hoofddoelen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten.
2.5 Donateur ontvangt van stichting algemene informatie over de besteding van alle binnengekomen donaties, middels nieuwsbrieven en financiële jaaroverzichten.

Artikel 3. Ontbinding

3.1 Donateur kan op elk moment aangeven de overeenkomst eenzijdig te willen ontbinden. Dit kan uitsluitend per e-mail gemeld worden via vsamersfoort@outlook.com.
3.2 Stichting kan in specifieke gevallen besluiten tot het weigeren van het aangaan van overeenkomst met donateur.

Artikel 4. Klachten

4.1 Klachten over de besteding van de binnengekomen donaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gemeld via vsamersfoort@outlook.com.
4.2 Stichting is verplicht om binnengekomen klachten van donateur serieus te nemen en opvolging te geven.

Artikel 5. Toepasselijk recht

5.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
5.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar de aanbieder gevestigd is.

Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort
KVK-nummer: 54908116
Contact: vsamersfoort@outlook.com t.a.v. het bestuur

Amersfoort, mei 2022